Rezervace Tee Time
Golfresort - Championship Golf Course
> Club> Informace pro členy>Pozvánka na členskou schůzi 2020

Pozvánka na členskou schůzi 2020

ČLENSKÁ SCHŮZE 2020

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI

Prezident Golf Clubu Karlovy Vary svolává Členskou schůzi GCKV.

Datum:      sobota 15.2.2020 v 10.00 hod.

Místo:        Grandhotel Pupp Karlovy Vary

 

Program:  

1)                Zahájení

2)                Volba orgánů členské schůze

3)                Činnost klubu 2019 (činnost Ladies, Senioři, reprezentace GCKV)

4)                Schválení roční účetní závěrky sdružení za rok 2019

5)                Rozpočet roku 2020

6)                Úprava vstupních podmínek a klubových poplatků

7)                Úprava stanov – převoditelnost členství

8)                Volba členů výboru GCKV pro období 2020-2022

9)                Návrh vyloučení členů z GCKV

10)              Závěr

 

Prosíme všechny členy GCKV, aby v případě závažných připomínek k činnosti klubu a jejich návrhů na projednání na členské schůzi, zaslaly tyto nejpozději 1 týden před konáním členské schůze na adresu klubu či emailovou adresu: kryslova@golfresort.cz, tak aby mohly být Vaše případné návrhy začleněny do programu schůze. Podněty, které nebudou předloženy před schůzí, nebudou do programu schůze zařazeny.

 

 

Členská schůze 15.2.2020

Podklad pro bod 7. Členské schůze - Úprava stanov

 

10. Právní poměry členů spolku

 

A.                 Vznik členství

10.1.    Členství člena spolku ve spolku vzniká:

a/         u zakládajících členů spolku registrací spolku u Ministerstva vnitra České republiky; nebo

b/         přijetím nového člena výborem spolku.

 

c) Přijetí člena z řad dědiců

Zanikne-li členství ve spolku v důsledku smrti člena spolku (dále jen „Člena"), má právo požádat o přijetí za člena, kterýkoliv z jeho dědiců. Členství vznikne tomu z dědiců Člena, který o to požádá výbor spolku. K žádosti musí předložit alespoň v ověřené kopii listinu prokazující, že je dědicem Člena. Žádost musí být podána nejpozději do 6 měsíců od právní moci rozhodnutí o dědictví po Členovi. K pozdější žádosti se nepřihlíží.

Podá-li takovou žádost více dědiců, vyhoví výbor jedné ze žádostí jen tehdy, předloží-li žadatelé písemnou dohodu s ověřenými podpisy komu ze žadatelů má členství vzniknout. Takový doklad předloží žadatelé ve lhůtě stanovené výborem, ne kratší než 3 měsíce. Nedohodnou-li se žadatelé mezi sebou, nepřihlíží se k žádné žádosti.

O vzniku členství dle tohoto ustanovení vyhotoví výbor písemné usnesení, které zašle novému Členovi. Ten se stává Členem dnem doručení tohoto usnesení.


d) c) žádostí o převod členství

Člen má právo své členství jednorázově převést na základě žádosti na své děti nebo děti jejich dětí. Žádost musí být podána písemně a musí  v ní být uvedeno komu má nové členství vzniknout.

Člen má právo své členství převést na základě žádosti. Žádost musí být podána písemně a musí v ní být uvedeno komu má nové členství vzniknout. Podmínkou možnosti převodu členství je, že stávající člen má v GCKV vypořádány všechny své závazky.

Členství ve spolku pak vzniká dnem doručení usnesení výboru o zániku členství dosavadního Člena a vzniku členství osoby Členem doporučené. Usnesení se doporučuje oběma těmto Osobám. Takto převedené členství nelze již dále převádět na dalšího Člena.

 

e) Vznikem členství na žádost Člena

V případě zvláštního zřetele hodných, může výbor vyhovět žádosti Člena o zánik členství zároveň s doporučením výboru k přijetí nového člena. Žádost musí být podána písemně a musí v ní být uvedeno komu má nové členství vzniknout a proč.

Členství ve spolku pak vzniká dnem doručení usnesení výboru o zániku členství dosavadního Člena a vzniku členství osoby Členem doporučené. Usnesení se doručuje oběma těmto osobám.

© Golfresort